ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ศาลต่างๆ
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletศาลเยาวชน-ครอบครัวกลาง
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลปกครอง
bulletศาลทั่วราชอาณาจักร
dot
หน่วยงานกฎหมาย
dot
bulletคณะรัฐมนตรี
bulletรัฐสภา
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักงาน ปปช.
bulletสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง
bulletสำนักงาน ปปง.
bulletสำนักงาน ปปส.
bulletสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
bulletกรมบังคับคดี
bulletกรมคุมประพฤติ
bulletกรมราชทัณฑ์
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
bulletสนง. คุ้มครองผู้บริโภค
bulletคู่มือบริการประชาชน
dot
หน่วยงานทางธุรกิจ
dot
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมที่ดิน
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมศุลกากร
bulletกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bulletกรมธนารักษ์
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมคุ้มครองแรงงาน
bulletกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
dot
ตรวจค้นข้อมูลต่างๆ
dot
bulletกฎหมาย
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
bulletบุคคลล้มละลาย
bulletการขายทอดตลาด
bulletราคาประเมินที่ดิน
bulletข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletข้อมูลงบการเงิน
bulletภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletข้อมูลประกันสังคม
bulletgoogle
bulletสิทธิบัตร
bulletYAHOO
bulletฐานข้อมูลภาครัฐ
dot
เฉพาะเจ้าหน้าที่ปมุขกฎหมาย
dot
bulletระบบห้องสำนวนออนไลน์
bulletระบบมอบงานแบบออนไลน์
bulletระบบรายงานคดี
dot
บริการของปมุขกฎหมาย
dot
dot
เฉพาะลูกค้าปมุขกฎหมาย
dot
bulletระบบติดตามงานออนไลน์
bulletสัญญาออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวกฎหมาย (ฟรี)

dot
bulletติดต่อใช้บริการ ปมุขกฎหมาย
งานบริการที่ปรึกษากฎหมาย article

บริการที่ปรึกษากฎหมาย

 

ลักษณะของงาน คืองาน ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท  [คลิกตรงนี้เพื่อดูประเภทของกฎหมายที่ให้คำปรึกษา]

 

         ทำไมต้องมีที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษา เป็นทางออกอย่างหนึ่ง กับสถานการณ์ที่ ผู้ประกอบธุรกิจ หรือพนักงานผู้ปฎิบัติหน้าที่ ในบริษัทฯ หรือหน่วยงานต่างๆ  ต้องประสบกับปัญหา มีข้อสงสัย และจะต้อง ตัดสินใจ โดยไม่ทราบว่า จะจัดการอย่างไรกับปัญหาที่ได้พบ อาทิเช่น

-          เมื่อบริษัท ฯ จะต้องจัดทำ เพื่อติดต่อตกลง หรือเจรจา กับบุคคลภายนอก โดยเกรงว่าจะเป็นการเสียเปรียบทางกฎหมายกับบุคคลภายนอก เช่น ตกลง กับคู่ค้า ,

      ลูกค้า ,เจ้าหนี้ ,ลูกหนี้ของ  บริษัทฯ 

-          เมื่อ บริษัทฯ ถูกเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการต่างๆ ขอเข้าตรวจสอบ หรือเรียกให้

      ชี้แจง เช่น   เจ้าหน้าที่สรรพากร , เจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

      แรงงาน

-          เมื่อ พนักงานในบริษัท มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่เช่น ยักยอก, ฉ้อโกง ทรัพย์สิน

      ของบริษัทฯหรือนำข้อมูลความลับ  ของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว   

-          เมื่อบริษัทฯ จำต้องมีการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น ข้อบังคับการทำงาน

      สัญญาต่างๆ หรือหนังสือชี้แจง กับหน่วยงานราชการ แต่ไม่ทราบว่าจะสอบถาม

      ใคร

-     การจดทะเบียน เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง บริษัท มีขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ

      อย่างไร

-     การติดต่องานราชการ การขออนุญาตต่างๆ มีขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ อย่างไร

-     เมื่อลูกหนี้ ผิดนัด ชำระหนี้ หรือ เมื่อ เช็คลูกหนี้ ถูกธนาคารปฎิเสธการชำระหนี้

       ควรทำอย่างไร

-     เทคนิคทางกฎหมาย ที่จะเร่งรัด ให้ลูกหนี้ชำระหนี้เร็ว ๆ และตรงตามกำหนดเวลา

      ที่กฎหมายกำหนดไว้

-     เทคนิคทางกฎหมาย ที่จะขยายระยะเวลา ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ในระยะ

      เวลานานๆ โดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ มีขั้นตอน และวิธีปฏิบัติอย่างไร  

-          การวางระบบบัญชี ภาษีอากรที่ถูกต้องตามหลักปฎิบัติ และสอดคล้องกับกรม

      สรรพากร ให้กับกิจการมีขั้นตอน และวิธีปฏิบัติอย่างไร

          จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเพียงบางส่วน ที่สร้างความสับสน และสร้างความสงสัยให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจจำนวนไม่น้อย  ซึ่งบางครั้งปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ก็อาจจะลุกลามบานปลาย กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ได้ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจซึ่งกำลังราบรื่นไปได้ด้วยดี จะต้องมาสะดุดหยุดลง กับปัญหาที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งถ้าหากท่านมีที่ปรึกษากฎหมายที่จะคอยตรวจสอบข้อมูล และชี้แนะแนวทาง ในการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักสากลแล้ว ท่านก็คงไม่ต้องมาเสียเวลา กับปัญหาที่กล่าวมานี้อย่างแน่นอน และนี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องมีที่ปรึกษากฎหมาย

ความสำคัญของที่ปรึกษากฎหมาย

1.       ช่วยลดปัญหาในการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพราะที่ปรึกษาได้วางโครงสร้างเป็นกรอบปฏิบัติ ในการ  ดำเนินธุรกิจเอาไว้ในแนวทางที่ถูกต้องและเป็นสากล

2.       ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ว่าจ้างกับคู่ค้า , ลูกค้า ,เจ้าหนี้ ,ลูกหนี้ และหน่วยงานราชการต่างๆ

3.        ช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสและช่องทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

4.        ช่วยในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ดำเนินไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ลดปัญหาหนี้สินค้างชำระ และทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

5.        ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงหลักกฎหมายที่ใช้ในการบริหารและจัดการธุรกิจ รวมทั้งเทคนิคการแก้ปัญหาระหว่าง ผู้ลงทุน กรรมการ และลูกค้าของบริษัท

6.       ช่วยในการวางระบบดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย โดยไม่ต้องโดนหน่วยงานราชการตรวจสอบย้อนหลัง

 

 

ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการที่ปรึกษากฎหมาย กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ข้างล่างแล้ว คลิก ส่งเมล มาได้เลยครับ หรือจะโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  0-2693-3331-2 ต่อ 1501,1502,1503ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บริการของ ปมุข กฎหมาย

บริการของปมุขกฎหมาย article
ที่ปรึกษาบัญชี-ภาษี article
รายละเอียดจำแนกตามประเภทของกฎหมาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.