บริการ

ขอบเขตการให้บริการของ ปมุข กฎหมาย

บริษัท ปมุข กฎหมาย จำกัด  ให้บริการจำแนกตามลักษณะของงาน ได้ 10 ประเภท ดังนี้ คือ

 1.  ที่ปรึกษากฎหมาย คืองานให้ คำปรึกษา และให้คำแนะนำทาง กฎหมาย ตรวจสอบข้อมูล และนำมา วิเคราะห์ วางระบบ และประสานงาน ตลอดจน จัดทำเอกสารทาง กฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทาง กฎหมาย อื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทาง ธุรกิจ ต่าง ๆ แก่องค์กร ธุรกิจ ทุกประเภท 
 2. งานดำเนินคดี ในศาล  คือ การรับดำเนินคดี ว่าความ แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดี ทุกประเภทในศาลต่างๆ ทั่วราชอาณากร รวมทั้งการดำเนินคดีในชั้น พนักงานสอบสวน ชั้น พนักงานอัยการ เจ้าพนักงาน บังคับคดี เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ กฎหมาย กำหนด 
 3. นิติกรรม - สัญญา คือ การจัดทำ นิติกรรม – สัญญา พินัยกรรม และบันทึกข้อตกลง ต่างๆให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้มีผลและบังคับได้ตาม กฎหมาย  ตั้งแต่ร่วมประชุม ร่าง ตรวจสอบ แก้ไขให้เป็นไปตามเจตนาของผู้ว่าจ้าง
 4. จดทะเบียน - ติดต่อ ราชการ คือ การให้บริการ จดทะเบียน องค์กร ธุรกิจ หรือ จดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามที่ กฎหมาย กำหนดไว้ เป็นตัวแทนผู้ว่าจ้างในการ ติดต่อ หน่วยราชการ ต่างๆ รวมทั้ง ขอรับเอกสาร หรือ คัดสำเนาเอกสาร ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
 5.  เร่งรัดหนี้สิน คืองานให้บริการ ติดตาม เร่งรัดหนี้สิน ให้แก่ ผู้ว่าจ้าง โดยทีมงาน เร่งรัดหนี้สิน มืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น หนี้ที่ยังอยู่ในกำหนด หรือเกินกำหนด
 6.  ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ คือ งานให้บริการปรึกษาในรูปแบบของการ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของผู้ว่าจ้างตั้งแต่ การ วางแผนปรับปรุงหนี้ ,จัดทำข้อเสนอในการ ปรับปรุงหนี้ ,ติดต่อประสานงานยื่นข้อเสนอ ประนอมหนี้ แก่ เจ้าหนี้ และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอในการ ประนอมหนี้
 7. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คือ งานให้บริการ ในรูปแบบของการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อลดความขัดแย้งให้ ข้อพิพาท ยุติไปได้ โดยไม่ต้องนำ ข้อพิพาท ไปสู่การพิจารณาคดีของศาล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ว่าจ้างประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าการ ดำเนินคดี ใน ศาล
 8.  สืบทรัพย์ - สืบจับ - บังคับคดี คืองานให้บริการ สืบหาทรัพย์สิน ของลูกหนี้ เพื่อ ยึดทรัพย์ และ บังคับคดี ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล  หรือสืบหาตัวผู้กระทำความผิดตาม หมายจับ เพื่อนำตัวมา ดำเนินคดี ตาม กฎหมาย อาญา 
 9. ตรวจสอบ เครดิต คู่ค้า คือ งานบริการ ตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า ฐานะทางการเงิน หรือ การ ตรวจสอบ เครดิต ของคู่ค้า ของผู้ว่าจ้าง เพื่อนำข้อมูลที่ ตรวจสอบ มาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการติดต่อ หรือตกลงทางการค้า เช่น การ ตรวจสอบ ฐานะทาง การเงิน หรือ ตรวจสอบ เครดิต ลูกค้า 
 10. ฝ่าย กฎหมาย ทันใจ คือ การให้บริการงานบริการทาง กฎหมาย ,การติดต่อราชการ,การ จดทะเบียน ,การคัดสำเนาเอกสาร และ การ ตรวจสอบ ข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอน และวิธีการไม่ยุ่งยากนัก สามารถดำเนินการเสร็จอย่างรวดเร็ว ทันใจ ภายในกำหนดเวลาและค่าบริการที่เป็นมารตราฐาน 

 

 


 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

บทความ