ReadyPlanet.com


โอนสิทธิ์บ้าน


 สวัสดีค่ะขอสอบถามค่ะ ได้ใช้ชื่อ พ่อ-แม่ ทำเรื่องซื้อบ้านแต่ว่าเราเป็นคนผ่อนทั้งหมด ถ้าในกรณีที่ครบกำหนดและต้องการจะโอนมาเป็นชื่อของเราเพียงคนเดียวเพราะมีน้องอีก 1 คน ต้องทำเอกสารอะไรค่ะเพื่อให้น้องไม่มาเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้ในภายหลัง และต้องโอนแบบให้หรือมรดกคะ ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ นาล :: วันที่ลงประกาศ 2020-09-12 09:03:29 IP : 27.55.77.7


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4398669)

การถือกรรมสิทธิ์แทน

  ตามข้อเท็จจริง  ก็ต้องทำสัญญาตัวแทน ระบุไว้ให้ชัดเจนว่า พ่อแม่ เพียงถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านแทนตัวคุณ ซึ่งเป็นตัวการ เมื่อผ่อนบ้านหมด พ่อแม่ ต้องโอนกรรมสิทธิ์ ให้คุณ...หรือไปทำเรื่องเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใหม่  โดยให้พ่อแม่โอนกรรสิทธิ์ ที่ดินและบ้านให้คุณ และจดทะเบียนจำนองใหม่  แต่วิธีนี้ ค่อนข้างยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูง และที่สำคัญเจ้าหนี้  ต้องยินยอมให้มีเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ด้วย...ก็ลองสอบถามดู...

 

 แบบสัญญาตัวแทน

สัญญาตัวแทนทั่วไป

ทำที่....................................................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ. ............................
               
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง............................................อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่..........
ตรอก/ซอย........................ถนน...........................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...........................
จังหวัด................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ตัวแทน ฝ่ายหนึ่ง กับ
                ..........................................................โดย...................................................ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
สำนักงานตั้งอยู่ ณ.............................................ตรอก/ซอย...............................ถนน.........................................
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด.........................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ตัวการ
                คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้
               
ข้อ 1.  ตัวการตกลงแต่งตั้งและตัวแทนตกลงรับแต่งตั้งเป็นตัวแทน เพื่อดำเนินกิจการของตัวการ
เกี่ยวกับ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................ในนามของตัวแทนเองต่างตัวการมีกำหนดระยะเวลาแห่งสัญญานี้ทั้งสิ้น.............ปี.............เดือน นับแต่วันที่ได้มีการลงนามในสัญญานี้ โดยตัวแทนเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
               
ข้อ 2. ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสัญญานี้ตัวการจะเป็นผู้รับภาระเองทั้งสิ้น
                ข้อ 3. ตัวการตกลงจ้างค่าจ้างอันเกิดจาการทำกิจการดังกล่าวของตัวแทนเป็นรายเดือน  เริ่มตั้งแต่
เดือน.......................จนถึงเดือน.................................โดยชำระค่าจ้างทุกวันที่.............................................
ในอัตราเดือนละ............................บาท (.......................................................) จนเสร็จสิ้นสัญญา
               
ข้อ 4. หากตัวการปฏิบัติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด  เป็นเหตุให้ตัวแทนได้รับความเสียหายต้องการต้องรับผิดชอบในบรรดาค่าเสียหายนั้น ๆ ให้แก่ตัวแทนทุกประการ
               
ข้อ 5. หากตัวการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ตัวแทนมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้อีกต่างหากด้วย
                ข้อ 6. หากตัวการประสงค์จะเลิกสัญญานี้  จะต้องดำเนินการแจ้งให้ตัวแทนทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า...........วัน แต่บรรดากิจการที่ได้กรทำลงแล้วก่อนการบอกเลิกสัญญานี้ให้ถือว่าได้กระทำลงในนามของตัวการโดยตรงและมีผลผูกพันตัวการตามสัญญานี้ทุกประการ
               
สัญญานี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ
 
 
ลงชื่อ....................................................ตัวแทน  ลงชื่อ....................................................ตัวการ
        (...................................................)                                      (...................................................)
 
ลงชื่อ....................................................พยาน     ลงชื่อ....................................................พยาน
        (...................................................)                         (...................................................)

....สามารถเปลี่ยนแปลงไขข้อความได้ตามความเหมาะสม ควรมีสำเนาบัตรฯ ของพ่อแม่ แนบท้ายสัญญาด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2020-09-14 10:46:13 IP : 1.1.224.159


ความคิดเห็นที่ 2 (4398671)

 อีกช่องทางหนึ่ง

  ให้พ่อแม่ ทำพินัยกรรมโอนที่ดินและบ้านให้คุณผู้เดียวก็ได้  ควรทำพินัยกรรม แบบเอกสารฝ่ายเมือง   โดยไปติดต่อที่ อำเภอหรือเขต  ให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการให้ จะปลอดภัย...

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2020-09-14 10:48:45 IP : 1.1.224.159


ความคิดเห็นที่ 3 (4398854)

 ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาล วันที่ตอบ 2020-09-15 00:34:41 IP : 124.120.9.178[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.