ReadyPlanet.com


พ่อบังคับลูกไปเป็นเมียน้อย ผิดกฎหมายไหมค่ะ


 พ่อบังคับลูกไปเป็นเมียน้อย ผิดกฎหมายไหมค่ะ มาตราอะไรเหรอค่ะ ผู้ตั้งกระทู้ k :: วันที่ลงประกาศ 2019-08-16 11:36:39 IP : 124.122.122.59


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4324496)

พ่อ....

 การกระทำของพ่อ  ก็เข้าข่ายการค้ามนุษย์        แต่การจะดำเนินคดีกับพ่อน่าจะมีเหตุขัดข้องมากมาย  ขอแนะนำให้ร้องขอความช่วยเหลือ มูลนิธิ  ปสด. ....สายด่วน : 1134

เบอร์  :  02-577-0500-1 , 02-577-0496-8
มือถือ :  08-1814-0244,081-890-1355,098-478-8991,062-560-1636
Fax   :  02-577-0499

 

พระราชบัญญัติ

 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 

 

พ.ศ. ๒๕๕๑

 

มาตรา ๖

ผู้ใด เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑)   เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทำความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ

(๒)   เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

 

มาตรา ๗

ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

(๑)   สนับสนุนการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

(๒)   อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุมหรือที่พำนักให้แก่ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

(๓)   ช่วยเหลือด้วยประการใด เพื่อให้ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์พ้นจากการถูกจับกุม

(๔)   เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ถูกลงโทษ

 

(๕)   ชักชวน ชี้แนะ หรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2019-08-17 11:39:39 IP : 101.51.179.181


ความคิดเห็นที่ 2 (4324497)

 (ต่อ)...

 

มาตรา ๕๒

ผู้ใดกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่แปดปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

 
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2019-08-17 11:40:21 IP : 101.51.179.181[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.