ReadyPlanet.com


.+* ประธานหอการค้า *+.


อยากทราบ หน้าที่หลักของประธานหอการค้า อัตราเงินเดือน ใครเป็นผู้แต่งตั้งและจ่ายเงินเดือน รวมื้งรายละเอียดต่างๆ

 

** ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ funny kwun ^^ :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP :


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (62556)

ประธานหอการค้า มีหลายระดับ ครับ 

ระดับประเทศ เช่น ประธานหอการไทย-จีน

ระดับจังหวัด เช่น ประธานหอการค้าจังหวัด.......

การแต่ตั้ง หอการค้านั้น ส่วนใหญ่จะเป็น สภาหอการค้านั้นๆ  ครับ ส่วสนเงินเดือน ขึ้นอยู่กับ สภาหอการค้าเป็นผู้กำหนดครับ แต่ส่วนใหญ่ตำแหน่งแบบนี้ เค้าจะให้เป็นค่ารับรอง หรือเบี้ยประชุม มากกว่านะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปมุข 018202236 วันที่ตอบ 2005-03-01 10:16:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 2 (62559)

** ขอบคุณมากคะ

** แล้วพอจะมี web ที่เกี่ยวข้องมั้ย เป็นราชการหรือป่าว ขึ้นกับกระทรวงอะไรคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น funny kwun วันที่ตอบ 2005-03-01 10:18:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 3 (62628)

หอการค้าเป็น สถาบันเอกชนครับ

ความนำ

หอการค้า หมายถึง "สถาบันเอกชนที่กลุ่มบุคคลจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจอันมิใช่เป็นการแสวงหา
ผลกำไรหรือการหารายได้มาแบ่งปันกัน หอการค้ามีสถานภาพทางกฎหมา
เป็น " นิติบุคคล "  เมื่อได้รับอนุญาตและจดทะเบียนจัดตั้งแล้ว"
ตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509

หอการค้าจังหวัด
ได้แก่หอการค้าที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด
ที่หอ การค้านั้นตั้งอยู่และต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติ ไทยเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
เกินกึ่งจำนวนเงินทุนนิติบุคคลนั้น และเป็น ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรมการเงิน หรือเศรษฐกิจ
หรือต้องเป็นสมาคมการค้าที่มีสมาชิกซึ่งมีสัญชาติไทยเกินกึ่ง
จำนวนของสมาชิกทั้งหมด หรือต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือ
สหกรณ์ กล่าวอย่างสั้นๆก็คือเป็นหอการค้าของคนไทยเป็นส่วน
ใหญ่ บุคคลที่มิได้มีสัญชาติ ไทย หรือสมาคมการค้าที่มีสมาชิก
 เป็นคนต่างด้าว เกินกึ่งจำนวนของสมาชิกทั้งหมด จะเป็นได้แค่
สมาชิกสมทบหอการค้าจังหวัดเท่านั้น

ในประเทศไทย หอการค้ามี 4 ประเภท
  1. หอการค้าจังหวัด
  2. หอการค้าไทย
  3. หอการค้าต่างประเทศ
  4. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
หอการค้า มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 1. ส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม การเงิน และเศรษฐกิจในเขตจังหวัด เช่น - รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารทางการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ - ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว - การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า - การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพสินค้า - การจัดงานแสดงสินค้า - การเป็น "อนุญาโตตุลาการ" ชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า 2. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก 3. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่หอการค้าไทยและรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 4. ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบวิสาหกิจกับทางราชการ 5. เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณะสงเคราะห์ 6. เพื่อปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้า หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย 7. ไม่ประกอบกิจการค้าหรือไม่ดำเนินการทางการเมืองแต่อย่างใดทั้งสิ้น ประเภทของสมาชิก 1.สมาชิกสามัญ ประกอบด้วย 1.1 บุคคลธรรมดา หมายถึง ร้านค้าบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนประกอบการ ซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทย เป็นเจ้าของ 1.2 นิติบุคคล หมายถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล,ห้างหุ้นส่วนจำกัด , บริษัท จำกัด และบริษัทมหาชน ซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งของ จำนวนทุน สมาชิกตาม (1) และ (2) ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นรัฐวิสาหกิจ สหกรณ์กลุ่ม เกษตรกร หรือสมาคมการค้าที่มีสมาชิกซึ่งมีสัญชาติไทยเกินกึ่งจำนวนของสมาชิก ทั้งหมด ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตจังหวัด 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือสมาคมการค้า ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตจังหวัด 3. สมาชิกสมทบ ได้แก่ 3.1 บุคคลธรรมดา ที่ไม่มีสัญชาติไทย 3.2 นิติบุคคล ที่ไม่มีสัญชาติไทย 3.3 สมาคมการค้า ที่มีคนต่างด้าวเกินกึ่งจำนวนของสมาชิกทั้งหมด 3.4 สหภาพแรงงาน 3.5 สมาคมตามกฎหมายอื่น 4. สมาชิกกิตติมศักดำนวนของสมาชิกทั้งหมด 3.4 สหภาพแรงงาน 3.5 สมาคมตามกฎหมายอื่น 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ อดีตประธานกรรมการหอการค้า บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการะคุณแก่หอการค้า ซึ่งคณะกรรมการของหอการค้า มีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกและบุคคลนั้นตอบรับเชิญ ประโยชน์จากการเป็นสมาชิก สมาชิกหอการค้าจังหวัดสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอการค้า ตลอดจนใช้บริการของหอการค้าดังนี้ 1. สมาชิกสามารถร้องเรียนเพื่อขอให้หอการค้าจังหวัดช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ที่เป็นอุปสรรค ต่อการดำเนินธุรกิจโดยส่วนรวม 2. สมาชิกจะได้รับทราบข่าวสาร โดยหอการค้าจะเป็นตัวกลางในการเผยแพร่และ แจ้งข่าวระหว่างสมาชิก 3. รายชื่อบริษัท สมาชิกจะได้รับการเผยแพร่ในทะเบียนสมาชิกหอการค้าจังหวัด 4. สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หอการค้าจังหวัดจัดขึ้น 4.1 การจัดสัมมนา ฝึกอบรมทางวิชาการ 4.2 การจัดงานแสดงสินค้า 4.3 การจัดกิจกรรมอื่นๆ การสมัครเป็นสมาชิก โดยยื่นเอกสารใบสมัคร และมีสมาชิกสามัญของหอการค้า เป็นผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต จะพิจารณาใบสมัครเป็น สมาชิกในการประชุมคณะกรรมการของหอการค้าในคราวต่อไป ครั้งแรกหลังจากที่ได้รับ ใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการได้มีมติรับรอง สมาชิกใหม่แล้ว ทาง หอการค้าจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครทราบภายในกำหนดเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติ ในกรณีที่มีมติให้รับ ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนาเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุง หอการค้า ภายในกำหนดเวลา 145 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ การชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบ จะชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง สมาชิกเป็นเงินสด หรือเช็ค ส่งทางไปรษณีย์ สั่งจ่าย " หอการค้าจังหวัด" ตามอัตราที่กำหนดดังต่อไปนี้ 1. สมาชิกสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท และค่าบำรุงหอการค้าเป็นประจำปี ปีละ 500 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา สมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคลจะต้องชำระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท และค่าบำรุงหอการค้าประจำปี ปีละ 1,000 บาท 2. สมาชิกวิสามัญต้องชำระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท และค่าบำรุงหอการค้าเป็นประจำปี ปีละ 500 บาท 3. สมาชิกสมทบจะต้องชำระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท และค่าบำรุงหอการค้าเป็นประจำปี ปีละ 500 บาท 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ผู้แสดงความคิดเห็น ปมุข 018202236 วันที่ตอบ 2005-03-01 11:35:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 4 (62634)

** ขอบคุณมากนะคะ

** มีกเรื่องที่จะถามค่ะ ว่า เงินเดือน ประธานหอการค้า เฉลี่ยแล้วประมาณเท่าไหร่ค่ะ ^^

ผู้แสดงความคิดเห็น funny kwun วันที่ตอบ 2005-03-01 11:57:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 5 (62635)

** ขอบคุณมากนะคะ

** มีกเรื่องที่จะถามค่ะ ว่า เงินเดือน

ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2005-03-01 11:59:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 6 (62642)

เงินเดือนไม่มีกำหนดแน่นอนครับ ขึ้นอยู่กับสภา ว่าจะกำหนดให้หรือไม่ และเป็นเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ มักจะเป็นเบี้ยประชุมมากกว่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปมุข วันที่ตอบ 2005-03-01 12:07:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 7 (2900492)

อยากทราบหน้าที่หลักของประธานว่าต้องทำอะไรบ้าง

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อรทัย (cake_ford2533-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-30 14:36:54 IP : 222.123.206.182[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.