ReadyPlanet.com


ผู้จะเป็นอัยการต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ?


เรียนถามท่านทนายว่าผู้จะเป็นอัยการนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้กำลังศึกษาป.ตรินิติฯอยู่ครับเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางในการต่อศึกษาต่อไป ขอบคุณล่วงหน้าครับท่านทนาย


ผู้ตั้งกระทู้ เด็กน้อยหัดเดิน :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP :


[1] 2 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (59982)

ลองหาดูจากเว็ปของ อัยการสูงสุดสิครับ คลิกตรงนี้>>>> อัยการสูงสุด

แต่ถ้า ตาม พรบ.ข้าราชการอัยการล่ะ จะต้องเป้นยังงี้ครับ

 มาตรา ๓๓ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

        (๑)    (ก) สอบไล่ได้เป็นธรรมศาสตรบัณฑิต หรือนิติศาสตรบัณฑิต หรือสอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ ซึ่ง ก.อ. เทียบว่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

                (ข) สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ

                (ค) ได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป็นข้าราชการตุลาการ จ่าศาล รองจ่าศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมความประพฤติ นายทหารเหล่าพระธรรมนูญ หรือทนายความ หรือได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่นตามที่ ก.อ. กำหนด ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี และให้ ก.อ. มีอำนาจออกระเบียบกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้นๆ ด้วย

        (๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

        (๓) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปี

        (๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

        (๕) เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

        (๖) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

        (๗) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

        (๘) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการหรือตามกฎหมายอื่น

        (๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

        (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

        (๑๑) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ หรือเป็นโรคที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง และ

        (๑๒) เป็นผู้ที่คณะกรรมการแพทย์มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่ง ก.อ. จะได้กำหนดให้ตรวจร่างกายและจิตใจแล้ว และ ก.อ.ได้พิจารณารายงานของแพทย์เห็นว่าสมควรรับสมัครได้

        ให้ ก.อ. มีอำนาจวางระเบียบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกก่อนที่จะรับสมัครได้

        มาตรา ๓๔ ให้ ก.อ. มีอำนาจกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกตามมาตรา ๓๓ ตลอดจนวางเงื่อนไขในการรับสมัคร

        เมื่อสมควรจะมีการสอบคัดเลือกเมื่อใด ให้สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอต่อ ก.อ. ให้ ก.อ.จัดให้มีการสอบคัดเลือก เมื่อได้มีการสอบใหม่ และได้ประกาศผลของการสอบแล้วบัญชีสอบคัดเลือกคราวก่อนเป็นอันยกเลิก

        มาตรา ๓๕ ผู้สอบคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงให้ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยก่อนผู้ที่ได้รับคะแนนต่ำลงมาตามลำดับแห่งบัญชีสอบคัดเลือก หากได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อจัดลำดับที่ระหว่างผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันนั้น

        ผู้สอบคัดเลือกได้ผู้ใด หากขาดคุณสมบัติหรือลักษณะข้อใดข้อหนึ่งตามมาตรา ๓๓ หรือเป็นบุคคลที่ ก.อ.เห็นว่ามีชื่อเสียงหรือความประพฤติหรือเหตุอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมจะเป็นข้าราชการอัยการ ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิเข้ารับราชการตามผลของการสอบคัดเลือกนั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ฑ1>ึธ วันที่ตอบ 2005-02-24 17:31:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 2 (60348)
ขอบคุณมากครับ รมากครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กน้อย วันที่ตอบ 2005-02-25 10:35:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 3 (2986598)
ไม่ไปตามหมายเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารแล้วถูกฟ้องเสียค่าปรับที่ศาล300บาทจะมีสิทธิสอบอัยการหรือสอบผู้ช่วยได้หรือไม่ครับ 
ผู้แสดงความคิดเห็น นักศึกษานิติศาส วันที่ตอบ 2009-03-22 21:26:01 IP : 124.157.254.216


ความคิดเห็นที่ 4 (3013255)
ขอขอบคุคุณณปมุขด้วยนะที่ได้บอกคุณสมบัติของอัยการให้ทราบคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น จุรีรัตน์ วันที่ตอบ 2009-05-27 09:20:20 IP : 118.173.226.80


ความคิดเห็นที่ 5 (3017984)
บิดา มารดา เคยจำคุก 5 ปี มีสิทธิ์เป็นอัยการผู้พิพากษาได้หรือไม่ เพราะผมว่ามันไม่เกี่ยวกับลูกที่สอบได้นะ
ผู้แสดงความคิดเห็น mai วันที่ตอบ 2009-06-06 21:33:21 IP : 114.128.25.128


ความคิดเห็นที่ 6 (3055452)

ทำอย่างถึงจะความจำดีคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สอนรัก วันที่ตอบ 2009-09-25 15:19:49 IP : 114.128.223.130


ความคิดเห็นที่ 7 (3132192)

ตาบอดสี มีสิทธิ์สมัครหรือเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น johnny วันที่ตอบ 2009-11-26 09:02:03 IP : 61.19.66.3


ความคิดเห็นที่ 8 (3146409)

นักศึกษาที่จบป.ตรีนิติศาสตร์ถือว่าเป็นเนติบัญฑิตหรือเปล่าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำหวาน (nok-dot-001-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-17 14:45:10 IP : 117.47.3.27


ความคิดเห็นที่ 9 (3147111)

น้ำหวานจบป.ตรีนิติถ้าอยากเป็นเนติบัณฑิตก็ต้องไปสมัครเรียนแล้วก็สอบให้ผ่านที่เนติบัณฑิตยสภานะค่ะอยู่ที่ตลิ่งชันสอบผ่านครบสี่ขาถึงจะได้เป็นเนติบัณฑิตนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รวิ วันที่ตอบ 2010-01-19 22:51:40 IP : 58.11.76.194


ความคิดเห็นที่ 10 (3150396)

จบม.6 เเล้วต้องเอ็นเข้านิติศาสตร์ ต้องเรียนที่เนติที่เดียวหรอค๊ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พลอย วันที่ตอบ 2010-01-31 17:00:39 IP : 58.9.226.191


ความคิดเห็นที่ 11 (3164714)

ถ้าจบรัฐศาสตร์จะสามารถสอบเป็นผู้ช่วยอัยการได้หรือเปล่าครับ อยากรู้

ผู้แสดงความคิดเห็น สุ (k_montatipkul-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-23 22:10:06 IP : 124.157.147.140


ความคิดเห็นที่ 12 (3165782)

ต้องจบนิติศาสตร์จ๊ะ จบรัฐศาสตร์สมัครไม่ได้..ฮ่าฮ่า

ผู้แสดงความคิดเห็น joy วันที่ตอบ 2010-03-28 11:26:53 IP : 203.170.235.4


ความคิดเห็นที่ 13 (3167140)

ถ้าเป็นตำรวจชั้นประทวน ที่สำเร็จการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภาแล้ว จะมีทางใดบ้างที่จะสามารถสอบอัยการผู้ช่วย หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ อนึ่งตามระเบียบข้อบังคับสำหรับนายสิบตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรีซึ่งสอบบรรจุใน ปีงบประมาณ 2552 จากผู้จบปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์นั้นบังคับไว้ว่า จะสอบสัญญาบัตรได้ต้อง ปฎิบัติหน้าที่ครบ 4 ปี จึงอยากทราบแนวทางว่าพอมีทางใดแก้ได้บ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น ตำรวจน้อย วันที่ตอบ 2010-04-02 11:54:02 IP : 125.26.224.162


ความคิดเห็นที่ 14 (3169015)

ถูกตำรวจจับเล่นการพนัน ขึ้นศาล จ่ายค่าปรับ 800 บาท ยังมีสิทธิเป็นอัยการได้ไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วรวุฒิ วันที่ตอบ 2010-04-09 10:01:56 IP : 58.147.71.2


ความคิดเห็นที่ 15 (3173301)

เคยโดนจับเมาแล้วขับสามารถสอบอัยการได้หรือไม่ครับบบบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ParnPy (vw_zeed-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-23 20:34:11 IP : 119.42.69.252


ความคิดเห็นที่ 16 (3176339)

จบ ป.โท ศรีปทุมมีสิทธิสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กดี วันที่ตอบ 2010-05-04 16:21:46 IP : 110.49.205.88


ความคิดเห็นที่ 17 (3185771)

อายุไม่ตำกว่า 25 นี้ ถ้า26 ก้อไม่มีสิทธิสอบเหรอคราบ   และถามนิดหนึ่งถ้าจบมาใหม่ๆเช่นจบเนฯ มาแล้วแต่ไม่เคยผ่านงานนี้ไม่มีสิทธิสอบเหรอคราบ           

ผู้แสดงความคิดเห็นวันที่ตอบ 2010-05-31 23:35:27 IP : 118.172.30.172


ความคิดเห็นที่ 18 (3195933)

การเป็นอัยการนั้นอยากยิ่ง

ผู้แสดงความคิดเห็น ดี วันที่ตอบ 2010-07-11 15:23:00 IP : 110.164.224.93


ความคิดเห็นที่ 19 (3212319)
ค ห(17)25ขึ้นไป 25,26,27,...ได้หมดล่ะคุณ
ผู้แสดงความคิดเห็น คอยมอง วันที่ตอบ 2010-09-18 01:19:31 IP : 110.49.72.194


ความคิดเห็นที่ 20 (3219927)

การเรียนเนติ...

ต้องเรียนนิติศาสตร์ ป. ตรีให้จบก่อนใช่ไหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น pook (love_som17-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-27 13:05:41 IP : 27.130.85.242


ความคิดเห็นที่ 21 (3221836)

คือถ้าจบนิติเเล้วก็ต้องไปต่อเนติไงครับ

ส่วนการจะจบนิตินั้นก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเเล้วก็มหาลัยด้วย

บางมหาลัยก็4ปี บางมหาลัยอย่างเช่นรามคำเเหงก็ 3ปีครึ่งจนไปถึง8ปีก็มี

พอเราจบนิติก็ไปต่อเนติครับ

ส่วนการเรียนเนตินี่ถ้าใครไม่จบนิติก็เรียนไม่ได้ครับ

เเล้วการจบนิตินี่ก็ต้องจบจากมหาลัยที่เขารับรองด้วย

เพราะบ้างมหาลัยก็มีเรียนนิติเเต่พอจบมาไปสมัครสอบเนติเค้าก็ไม่รับรองว่าจบนิติ

เพราะฉนั้นเลือกเรียนให้ดีครับไม่งันจะเสียเวลาฟรี

ส่วนการสอบเนตินั้นก็จะสอบทั้งหมดสี่สาขาครับ

ถ้าเราขยันเก่งสุดก็จบ1ปีครับ

เเต่ถ้าเราไม่ไหวเราก็เรียนเทอมละตัว ก็ได้เเต่จะจบช้าหน่อย

การเรียนก็จะมีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับกฎหมายทั้ง4สาขา เเล้วถ้าผ่านเกิน50เปอร์เซนของเเต่ละกลุ่มวิชา

เราก็จะได้ไปสอบสำภาษณ์เเต่ถ้าเราสอบสำภาษณ้ตกเราก็สามารถสอบได้ใหม่ถึง3ครั้งเเต่

ถ้า3ครั้งนี้ยังตกอยู่ก็ต้องไปสอบข้อเขียนใหม่

เเล้วพอเราจบเนติก็ต้องไปทำงานเกี่ยวกับกฎหมาย2ปี ถึงจะมีสิทธิ์เป็นอัยการ หรือ ผู้พิภาคษาได้

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น benz วันที่ตอบ 2010-11-02 01:16:07 IP : 118.172.203.82


ความคิดเห็นที่ 22 (3222845)

ขอถามหน่อยคะสอบอัยการมันจะมีสนามเล็ก สนามจิ๋วแบบสอบผู้ช่วยผู้พิพากษามั้ยคะ

ที่ถ้าจบโทต่างประเทศ 2 ใบก้อจะได้สอบเป็นสนามจิ๋วอะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นิติธรรม วันที่ตอบ 2010-11-06 17:43:54 IP : 115.87.35.41


ความคิดเห็นที่ 23 (3223363)

วิชาชีพพยาบาล 10 ปีมีสิทธิ์สอบอัยการไหมคะถ้าสอบ เนติได้แล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำใส วันที่ตอบ 2010-11-09 20:09:26 IP : 58.11.81.232


ความคิดเห็นที่ 24 (3228954)

ไม่ได้นะครับ ถ้าจะสอบอัยการต้องมีอายุราชการ2ปีใช่ไหม คือต้องประกอบวิชาชีพทางกฎหมายไม่น้อกว่า 2ปี ถึงจะสามารถสอบได้ ถ้าเป็นพยาบาลก็ไม่สามารถสอบได้ครับ เพราะไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางกฎหมายเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น Dek Nitisart วันที่ตอบ 2010-12-14 22:27:37 IP : 111.84.23.140


ความคิดเห็นที่ 25 (3229924)

เป็นปลัดอำเภอ มีสิทธิสอบอัยการมั้ยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น dek ram วันที่ตอบ 2010-12-21 23:44:43 IP : 1.47.108.22


ความคิดเห็นที่ 26 (3230085)

ปลัดอำเภอที่มีคำสั่งให้ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนและมีอายุราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่นว่านั้นครบ 2 ปี ก็สามารถสอบได้ครับ  เท่าที่สอบถามมานะครับ ผิดถูกมากน้อยลองสอบถามผู้รู้อีกทีนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมา วันที่ตอบ 2010-12-23 09:15:11 IP : 222.123.30.45


ความคิดเห็นที่ 27 (3230217)

เคยโดนจับพนันไพ่สมสิบตอนอายุ19 ปี สอบได้ไหมครับ ทั้งอัยการ ผูพิพากษา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วุฒิ (pengprapun-at-yahoo-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-12-24 10:20:09 IP : 223.25.193.171


ความคิดเห็นที่ 28 (3233789)

86คุณสมบัตขอ6 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย ความหมายแค่ไหน ช่วยตอบด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น ยนพรนิตว์ (por5551917-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-16 22:02:26 IP : 118.172.29.14


ความคิดเห็นที่ 29 (3233866)

เป็นพยาบาลวิชชาชีพปฎิบัติการ จะทำไงเมื่อจบนิติศาสตร์และเรียนต่อเนจบแล้ว จะย้ายไปทำงานไรได้ถึงจะสอบเป็นอัยการผู้พิพากษาได้โดยขณะย้ายงานยังเป็นข้าราชอยู่ไปช่วยราชการกระทรวงสาธารณสุขด้านกฎหมายได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น นัน วันที่ตอบ 2011-01-17 13:07:14 IP : 110.164.104.168


ความคิดเห็นที่ 30 (3233867)

เป็นพยาบาลวิชชาชีพปฎิบัติการ จะทำไงเมื่อจบนิติศาสตร์และเรียนต่อเนจบแล้ว จะย้ายไปทำงานไรได้ถึงจะสอบเป็นอัยการผู้พิพากษาได้โดยขณะย้ายงานยังเป็นข้าราชอยู่ไปช่วยราชการกระทรวงสาธารณสุขด้านกฎหมายได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น นัน วันที่ตอบ 2011-01-17 13:07:37 IP : 110.164.104.168


ความคิดเห็นที่ 31 (3234202)

ลูกครึ่งเป็นได้หรือป่าวครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กม.3 วันที่ตอบ 2011-01-19 16:22:34 IP : 180.183.177.40


ความคิดเห็นที่ 32 (3236044)

อายุราชการสองปีทางกฎหมาย ตำรวจก็ได้ใช่ไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พลอย วันที่ตอบ 2011-02-05 00:09:30 IP : 115.67.234.12


ความคิดเห็นที่ 33 (3236045)

ได้ข่าวว่านิติกรเดี๋ยวนี้ต้องจบเนก่อนใช่ไหมค่ะ

เกรดสองนิดๆ จะเรียนเนไหวมั๊ยค่ะเนี่ย

ผู้แสดงความคิดเห็น พลอย วันที่ตอบ 2011-02-05 00:15:13 IP : 115.67.234.12


ความคิดเห็นที่ 34 (3238950)

นิติกร

 พนักงานราชการ นับอายุความ 2  ปีได้ไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น ดนุพล วันที่ตอบ 2011-03-03 15:18:40 IP : 118.173.144.128


ความคิดเห็นที่ 35 (3239774)

เป็นนิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฏของรัฐ  นับอายุงานสอบอัยการได้ไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น จอย วันที่ตอบ 2011-03-12 17:03:52 IP : 124.122.156.120


ความคิดเห็นที่ 36 (3241603)

เป็นเบาหวานสอบอัยการได้ปะ เป็นมาแต่เกิดอะ

ผู้แสดงความคิดเห็น alies วันที่ตอบ 2011-04-01 10:46:34 IP : 192.168.0.118


ความคิดเห็นที่ 37 (3241915)

เคยถูกดำเนินคดี แต่คดีสั่งไม่ฟ้องชั้นสอบสวน เป็นอัยการได้หรือเปล่าครับ ที่ไม่ฟ้องเพราะคู่กรณ๊ถอนคำร้องทุกข์ไปเอง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น f5 วันที่ตอบ 2011-04-04 22:27:05 IP : 182.52.203.208


ความคิดเห็นที่ 38 (3244281)

ต้องจบนอกหรอคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บัณฑิต วันที่ตอบ 2011-05-06 11:23:56 IP : 49.48.120.88


ความคิดเห็นที่ 39 (3245570)

ผมโดนสอบวินัยราชการ(ชู้สาว) ถูกลงโทษตัดเงินเดือน

ผู้แสดงความคิดเห็น ทำคุณไม่ขึ้น วันที่ตอบ 2011-05-20 12:23:02 IP : 125.26.221.175


ความคิดเห็นที่ 40 (3246252)

เรียนจบนิติศาสตร์แล้ว แต่ทำงานอยู่ภาคเหนือ จะเรียนต่อเนติบัณฑิต ต้องลงมาเรียนที่กรุงเทพฯ ที่เดียวเท่านั้นหรือเปล่าครับ แล้วเรียนทุกวันหรือเปล่า

ผู้แสดงความคิดเห็น รองปลัด อบจ. วันที่ตอบ 2011-05-27 10:35:50 IP : 202.44.139.173


ความคิดเห็นที่ 41 (3247627)

ไม่ได้เลือกตั้งซ่อม สส. เป็นอัยการ , ผู้พิพากษา ได้ป่าวคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น oreo วันที่ตอบ 2011-06-09 11:55:06 IP : 58.8.187.217


ความคิดเห็นที่ 42 (3247633)

พนักงานคุมประพฤติ (พนักงานราชการ) นับอายุได้หรือเปล่าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น azukijang วันที่ตอบ 2011-06-09 13:21:35 IP : 203.113.98.38


ความคิดเห็นที่ 43 (3255586)

อายุ 64 ปี สามารถสอบเนติ,อัยการ , ผู้พิพากษา ได้มั้ยคะ พอดีมีคนฝากถามมาคะ


ผู้แสดงความคิดเห็น สุ วันที่ตอบ 2011-09-11 01:06:41 IP : unknown


ความคิดเห็นที่ 44 (3268207)

ถ้ามีแผลเป็น สอบ อัยการได้ หรือ เปล่าค่ะ แล้วตรวจร่างกาย ตรวจทุกอย่างในร่างกายเลยหรอค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนอยากสอบ วันที่ตอบ 2011-11-04 18:55:10 IP : 125.26.73.37


ความคิดเห็นที่ 45 (3268575)

 โดนข้อหา มีสารเสพติดไว้ในครอบครอง แต่ยังเป็นเยาวชน มีโอกาศเป็นอัยกานไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ััพะ (dsfuh-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-10 17:32:22 IP : 171.4.132.199


ความคิดเห็นที่ 46 (3269110)

อัยการ เงินเดือน เริ่มต้นที่ 105000บาท ครับ พอเดือนต่อไปจะขึ้น 110000บาท จนถึงสูงสุดเงินเดือนอัยการ350000บาท ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ช่วยอัยการ วันที่ตอบ 2011-11-18 23:35:57 IP : 223.204.6.161


ความคิดเห็นที่ 47 (3270069)

จากข้อห้ามว่าไม่เคยถูกพิพากษาให้จำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก     แปลว่าคนที่ถูกพิพากษาให้จำคุกแต่ให้รอลงอาญาไว้ก่อน  มีสิทธิ์สอบได้ใช่ใหม   เพราะไม่ได้พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก        พิพากษาให้จำคุกแต่ให้รอลงอาญาไว้ก่อน 

ผู้แสดงความคิดเห็น เมตตาตอบด้วยเข้าใจและแปลว่าอย่างนี้จริงๆ วันที่ตอบ 2011-12-01 21:41:24 IP : 49.48.41.133


ความคิดเห็นที่ 48 (3270556)

จะขอพูดตรง ๆ ละกัน

จะสอบผู้ช่วยอัยการ /ผู้ช่วยผู้พิพากษา คุณสมบัติคล้ายกัน ตาม rap บน

- เรื่องสอบเน เช็คครับ google หาเอา  คิดว่า ตจว ก็สอบได้

- พฤติกรรม ถ้าหากเคยผ่านคุก ผ่านตารางมา ไม่แนะนำ ถึงสอบเข้าไปได้ มีการสอบเจอประวัติเรื่องนี้ย้อนหลัง ทำงานก็ลำบากอยู่ดี (งานพวกนี้เขาดูถึงโครตเหง้าสักกะราตเลยนะ เห็นเข้าว่ากัน)

- ทำงานเกี่ยวกับ กม 2 ปี คือการทำงาน ที่กอ. ได้กำหนด และงานที่เกี่ยวกับ กม ต้องเป็น กม จริง ๆ มิใช่ทำงานในองกรณ์เกี่ยวกับ กม แต่ไม่ได้จับอะไรที่เป็น กม เลย มันก็น่าจะรู้อยู่ว่าไม่ได้ >> เช็คเอา จากประกาศ กอ. sure สุด

แต่ก็มีอีกกรณีนึง คือ เคยว่าความ มาไม่ต่ำ กว่า 10 คดี ก็ถือว่าใช้ได้เช่นกัน

ในหมวดคุณสมบัติ หากไม่ได้เขียนอะไรก็อย่าไปคิดเพิ่มเอง อะไรที่มันไม่เขียน อย่างแผลเป็น หรือ สายตา ก็ไม่ต้องไปติต่างว่าเขาตรวจ ลองเช็คเอาจากประกาศคุณสมบัติ sure สุด

- เงินเดือน เริ่มต้นหลักหมื่น ต้น ๆ ครับ (ใครบอกเริ่มทีเป็นแสนวะ สงสัยมันรวมค่ากินนอกราชการด้วยรึป่าว ??) แต่มันจะขึ้นสูงสุดหลักแสน แต่ ต้องมีอายุการทำงานที่นานอยู่คือ ขั้นต่ำ 10 ปี ครับ

ฉะนั้น ใครที่คิดจะสอบตอนอายุเยอะ ๆ ก็ไม่แนะนำอีกนั้นละ เข้าไป เกษียรที่ 60 (คิดว่าน่าจะปรับเพดานขึ้นแล้ว) ทำงานไป หากไม่ถึง 10 ปี งานก็ไม่โต ตำแหน่งก็ไม่ใหญ่ เสียเวลาครับ (เผลอ ๆ จะไม่ได้บำเหน็จ บำนาญอีก เพราะ อายุการทำงานไม่ถึงเกณ) ถ้าจะคิดสอบราชการ วางแผนตั้งแต่เรียนจบใหม่ ๆ จะดีสุด แต่ถ้าใจรักก็ตามสบายครับ แต่ถ้าเห็นคนอายุน้อยกว่าไปได้ไกลกว่าก็ทำใจไว้ละกัน

เงื่อนไขสนามเล็ก - ต้องมี ป.โท 1 ใบครับ ตามที่กอ. กำหนดครับ

ส่วนสนามจิ๋ว (เปิดไม่ทุกปี) - ถ้าจำไม่ผิด ต้องมี ป.โท 2 ใบ ไม่ก็ป.เอก ใบนึง แต่ต้องได้มาจาก ตปท นะครับ

สนามใหญ่ - เล็ก - จิ๋ว ต่างกันอย่างไร >>> % สอบได้จะสูงขึ้นตามระดับสนามครับ

ยกตัวอย่าง

สนามใหญ่ คนสอบ หลักแสน รับแค่ หลักพัน / สนามเล็ก คนสอบหลักหมื่น รับหลัก พัน / สนามจิ๋ว คนสอบหลักหมื่น (นิด ๆ หรือบางปีหลักพัน) รับหลักพัน จะเห็นว่า ยิ่งสนามเล็ก  เท่าไร ยิ่งมีสิทธิสอบได้เท่านั้น แต่ ในการพิจาณาขึ้นตำแหน่ง สนามที่สอบยากที่สุด จะได้พิจารณาก่อนครับ >> สนามใหญ่มักจะไปได้ไกลกว่านั้นเอง

หลาย ๆ ข้อมูล ก็เปิด google เอาครับ ง่าย ๆ พิมไป เดี๋ยวก็เจอ

เสริมนิด เรื่องการเลือก มหาลัย ดูให้ดีว่าจบมาได้วุฒ นิติ จริง ๆ หรือไม่ บางที่ บอกว่าเรียน กม จบมามันให้วุฒอะไรมาก็ไม่รู้ ก็มี จบมาแล้วก็ลุยเนติ ต่อ สอบให้ครบ 4 ขา แล้วจึงมีสิทธิ สอบผู้ช่วยได้ แต่ก็ต้องคุณสมบัติผ่านเช่นกัน

วุฒิ ป.ตรี นิติ --- สอบไล่ เนติ ผ่านทั้ง 4 ขา (สัมภาษผ่าน) + คุณสมบัติ ครบทุกประการ --- สอบผู้ช่วยฯ

ในกรณีลูกครึ่ง ให้เช็คเอาแค่ว่า ตนมีสัญชาติไทยหรือไม่ หากมี ก็ผ่านเงื่อนไขแล้ว

ขออภัย หากพูดอะไร ตรงเกินไป ขอบคุณครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จะสอบอัยการเหมือนกัน วันที่ตอบ 2011-12-08 12:11:57 IP : 58.64.72.96


ความคิดเห็นที่ 49 (3270774)

ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ

ผู้แสดงความคิดเห็น แพรพลอย วันที่ตอบ 2011-12-11 16:08:24 IP : 202.91.19.169


ความคิดเห็นที่ 50 (3273888)

สนามใหญ่ - จบ ป.ตรี นิติ

สนามเล็ก - จบ ป.โท ในประเทศ สาขาที่แตกต่างจาก นิติ

สนามจิ๋ว - จบ ป.โท ต่างประเทศ สาขาที่แตกต่างจาก นิติ

 

คนที่จบ สนามจิ๋ว จะไปได้ไกลกว่าสนามใหญ่ แบ่งชนชั้นวรรณะตั้งแต่ตอนสอบเข้าแล้ว จน-ปานกลาง-รวย

ผู้แสดงความคิดเห็น Agoson วันที่ตอบ 2012-01-19 23:55:29 IP : 101.109.4.172[1] 2 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.