ReadyPlanet.com


ขอแบบฟอร์ม ใบมอบอำนาจ


ขอแบบฟอร์ม ใบมอบอำนาจพร้อมตัวอย่างการเขียนเรื่องศาลนัดไกล่เกลี่ย คดีบัตรเครดิตหน่อค่ะ

รบกวนหน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะผู้ตั้งกระทู้ แอนนี่ :: วันที่ลงประกาศ 2009-02-08 13:27:31 IP : 114.128.173.214


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2969949)

หนังสือมอบอำนาจ (บุคคลธรรมดา)

 

 เขียนที่......................................................................................

                                                                                                                วันที่.......................เดือน...............พ.ศ..............................

                                ข้าพเจ้า..............................................................................................................................................................

 

อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย....................ถนน.........................ตำบล/แขวง...................................

 

อำเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................โทร. (ผู้มอบอำนาจ)...................................

                               

ขอมอบอำนาจให้ .............................................................................................................................................

 

ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่...................................................อยู่บ้านเลขที่......................................หมู่ที่..........................

 

ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต..........................

 

จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทร.(ผู้รับมอบอำนาจ)...................................................

 

                ทำการแทนข้าพเจ้าในกรณีดังต่อไปนี้

                1  ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย  คดีบัตรเครดิต  ตามคำฟ้องที่............/ลงวันที่.............ศาล......................

 

                 พร้อมทั้ง ทำการไกล่เกี่ยประนีประนอมในคดีบัตรเครดิต จนแล้วเสร็จ การใดๆที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้กระทำลงไปเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้เซ็นชื่อต่อหน้าพยานแล้ว

 

 

ลงชื่อ................................................ผู้มอบอำนาจ  

         (.............................................)       

 ลงชื่อ...............................................ผู้รับมอบอำนาจ   

        (............................................)                                             

                                                                                                                ลงชื่อ......................................................พยาน   

           (................................................)

   ลงชื่อ......................................................พยาน

        (.....................................................)                                     

 

หมายเหตุ  :  1.  ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

                      2.  แนบสำเนาบัตรประชาชนและ

                          สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจด้วย

......ผมดาวน์โหลด   แบบฟอร์มนี้จาก  GooGle  ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้เฒ่า วันที่ตอบ 2009-02-09 11:07:37 IP : 125.26.112.184


ความคิดเห็นที่ 2 (2970940)

ขอบคุณมากค่ะ คุณผู้เฒ่า

ผู้แสดงความคิดเห็น แอนนี่ วันที่ตอบ 2009-02-11 10:50:31 IP : 125.26.54.221[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.