ReadyPlanet.com


ครองครองยาเค


อยากทราบว่าครอบครองเคตามีนน้ำหนักเท่าไหร่ ตามกฎหมายถือว่าเป็นครอบครองเพื่อจำหน่ายครับ

น้องชายโดนจับ ตำรวจลงในบันทึกจับกุมว่า “มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย” ถุงที่ 1 น้ำหนักรวมถุง 0.75 กรัม   ถุงที่ 2 น้ำหนักรวมถุง 0.78 กรัม  แบบนี้ถือว่าเป็นครอบครองเพื่อจำหน่ายไหมครับผู้ตั้งกระทู้ Aprachai :: วันที่ลงประกาศ 2018-10-10 15:25:40 IP : 223.24.174.175


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4275896)

 ยาเสพติด

   ตาม พรบ.ยาเสพติดฯ  ที่แก้ไขใหม่ (14 มกราคม 2560) มีสาระสำคัญ คือ...

มาตรา ๑๕[  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ตามปริมาณ ดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

(๑) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

(๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

(๓) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ นอกจาก (๑) และ (๒) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

คำอธิบาย ......ให้สันนิษฐานว่า.... ปริมาณ ตาม (1) (2) (3) เป็นการครอบครองเพื่อจำหน่าย....ก็แก้ไขสาระสำคัญ จากเดิม ที่ระบุว่า "ให้ถือว่า...เป็นการครอบครองเพื่อจำหน่าย" แก้เป็น.."ให้สันนิษฐานว่า"  ดังนั้น  เมื่อถูกตั้งข้อหาว่า ครอบครองเพื่อจำหน่าย ก็สามารถหาพยานหลักฐาน มานำสืบหักล้างได้ว่า   เป็นการครอบครองเพื่อเสพ เท่านั้น ที่มีโทษเบากว่า  ซึ่งเดิม ถูกปิดปากโดยผลของกฎหมาย ไม่สามารถนำพยานมานำสืบหักล้างได้...

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2018-10-11 01:54:44 IP : 1.2.236.169[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.