ReadyPlanet.com


มีคดีอาญา เป็นครูได้ไหมครับ


 ร้อนใจมากเลยครับ มีคดีอาญาการปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม ตอนนี้ตำรวจกำลังจะส่งเรื่องให้อัยการ แต่ผมเพิ่งสอบครูติด กำลังจะบรรจุเดือนหน้า แบบนี้จะขาดคุณสมบัติไหมครับ เพราะต้นสังกัดต้องตรวจปนะวัติอาชญากรรม รบกวนผู้รู้มาตอบหน่อยนะครับ ตอนนี้เครียดมากเลย กลัวที่เขตจะไม่บรรจุให้ครับผู้ตั้งกระทู้ เครียดครับ :: วันที่ลงประกาศ 2018-09-09 21:02:26 IP : 1.47.130.147


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4270606)

 คุณสมบัติของข้าราชการครู

    พรบ.ระเบียบข้าราขการครูและบุคลากรทางการศีกษา พ.ศ.2547...

มาตรา ๓๐  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

 

 

...มาตรา  30 ที่ยกมา คุณน่าจะเคยอ่านแล้ว  ถ้าไม่เคยอ่าน คงสอบไม่ติด  เพราะคงมีข้อสอบอยู่หลายข้อ...ตาม (10)  ถ้าไม่เคยถูกจำคุก  ก็ไม่ขาดคุณสมบัติฯ ... ถ้าถูกฟ้องในภายหลังที่บรรจุ และถูกจำคุก  คงขาดคุณสมบัติฯ ต้องถูกให้ออก ...คดีของคุณ  ไม่ถือว่าอุกฉกรรจ์  ถ้าให้การรับสารภาพแต่แรก  ศาลคงปรานีลงโทษสถานเบา ตาม ปอ. ม.56 ปอ. ม.78  น่าจะไม่ถูกจำคุก คงรอด   และยังมีเทคนิคเอาตัวรอดได้อีก  แต่ไม่ขอแนะนำในที่นี้  เพราะคงไม่เหมาะสม  ต้องสืบเสาะจากผู้สันทัดกรณีในเรื่องคดีความเอาเอง   แต่ต้องระวังจะโดนหลอก  แต่อย่ามาถามผู้ตอบอีก  ไม่ขอแนะนำใดๆนอกจากที่แนะนำข้างต้นเท่านั้น  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2018-09-11 01:07:02 IP : 1.1.224.164[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.