ReadyPlanet.com


กะเหรี่ยงทำงานกลางคืน


 อยากทราบว่าเป็นคนกะเกรี่ยง อยู่พม่า แต่จะทำงานกลางคืน คาราโอเกะ ผับ บาร์ (ไม่ได้มีการค้าประเวณีแต่อย่างใด) มีแต่พาสปอร์ต ไม่มีบัตรประชาชน สามารถทำได้มั๊ย ถ้าทำไม่ได้ ต้องทำยังไงถึงจะทำงานประเภทนี้ได้ผู้ตั้งกระทู้ ฝน :: วันที่ลงประกาศ 2017-11-28 16:59:07 IP : 182.232.82.233


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4229126)

การทำงานของคนต่างด้าว

  ต้องขออนุญาตก่อน มีระเบียบการขออนุญาตในกฎกระทรวง...ถ้าไม่ขอนุญาตทำงานจะมีโทษตาม พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ม.51  คือจำคุกไม่เกินห้าปี  ปรับสองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ...แต่่ถ้ายินยอมเดินทางกลับฯภายใน 30 วัน อาจเพียงถูกปรับก็ได้ ตาม วรรคสอง..

กฎกระทรวง..ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๑  คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ ให้ยื่นคำขอตามแบบ ตท. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่เป็นการทำงานกับนายจ้างซึ่งมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(ก) สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวและสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(ข) สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร

(ค) สำเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงานและระยะเวลาการทำงานที่ผู้ยื่นคำขอเคยทำงานด้วย หรือหนังสือรับรองของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างแสดงว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต

(ง) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(จ) หนังสือรับรองการจ้างของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างโดยระบุเหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยทำงานพร้อมทั้งหลักฐานประกอบเหตุผลดังกล่าว  ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด

(ฉ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างหรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา หรือสำเนาเอกสารรับรองของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแสดงว่ากิจการของผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้างได้จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยแสดงประเภทกิจการด้วย ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล

(ช) ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมที่รับรองว่าผู้ยื่นคำขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๐

(ซ) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตรซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน ๓ รูป

(๒) กรณีที่เป็นการทำงานกับนายจ้างซึ่งมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร

(ก) เอกสารและหลักฐานตาม (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (ช) และ (ซ)

(ข) สำเนาสัญญาจ้างเหมา สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสำเนาเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ยื่นคำขอมีความจำเป็นต้องเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร

(๓) กรณีที่เป็นการทำงานโดยไม่มีนายจ้าง

(ก) เอกสารและหลักฐานตาม (๑) (ก) (ข) (ง) (ช) และ (ซ)

(ข) สำเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาหรือสำเนาเอกสารที่แสดงว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับงานที่ขอรับใบอนุญาต

(ค) สำเนาสัญญาจ้างเหมา สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสำเนาเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ยื่นคำขอมีความจำเป็นต้องเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร

(ง) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในกรณีที่เป็นงานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 

...ควรเปิดดูฉบับเต็ม...

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2017-11-29 09:11:27 IP : 118.175.252.205[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.