ReadyPlanet.com


การนับอายุความการค้ำประกันการเช่าซื้อรถยนต์


 การเริ่มนับอายุความการค้ำประกันการเช่าซื้อรถยนต์ ตามกฎหมาย จะใช้เกณใหนครับ

1.วันที่ชำระครั้งสุดท้ายแล้วหยุดชำระไปเลย

2.วันที่งวดที่เริ่มผิดนัดชำระแล้วหยุดชำระไปเลย

3.วันที่หยุดชำระ3เดือน

4.วันบอกเลิกสัญญา

5.วันที่ส่งรถคืน

6.วันที่ประมูลขายรถได้แล้วผู้ตั้งกระทู้ นายหนุ่ย :: วันที่ลงประกาศ 2017-08-01 20:10:26 IP : 223.207.198.214


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4203839)

 การนับอายุความ

  เป็นไปตาม  ปพพ. ที่ยกมาข้างล่าง ครับ

มาตรา ๑๙๓/๑๒  อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นกระทำการอย่างใด ให้เริ่มนับแต่เวลาแรกที่ฝ่าฝืนกระทำการนั้น

 

มาตรา ๑๙๓/๑๓  สิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ยังไม่อาจบังคับได้จนกว่าจะได้ทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน ให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่เวลาแรกที่อาจทวงถามได้เป็นต้นไป แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่ต้องชำระหนี้จนกว่าระยะเวลาหนึ่งจะได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่เวลาที่ได้ทวงถามนั้น ให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่ระยะเวลานั้นได้สิ้นสุดไปแล้ว

 

มาตรา ๑๙๓/๑๔  อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ ชำระหนี้ให้บางส่วน ชำระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระทำการใด ๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง

(๒) เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้

(๓) เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย

(๔) เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา

(๕) เจ้าหนี้ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี

 

มาตรา ๑๙๓/๑๕  เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ

เมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2017-08-02 00:57:31 IP : 1.2.224.20


ความคิดเห็นที่ 2 (4203840)

 อายุความ(ต่อ)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8755/2558 
         เมื่อมีการเลิกสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อย่อมอาจบังคับให้จำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อชดใช้ราคารถที่เช่าซื้อส่วนที่ขาดหรือค่าขาดราคาได้นับแต่วันเลิกสัญญาตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/12 ซึ่งเป็นวันที่อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้ มิใช่นับแต่วันที่ประมูลขายทอดตลาดรถที่เช่าซื้อ เมื่อมีการเลิกสัญญาเช่าซื้อเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2539 และโจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 ฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าขาดราคาจึงขาดอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2017-08-02 00:58:50 IP : 1.2.224.20


ความคิดเห็นที่ 3 (4204065)

 ขอบคุณมากครับ คำตอบนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ประสบปัญหาแบบนี้และผู้เข้ามาอ่านกระทู้นี้ในอนาคตต่อไปครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายหนุ่ย วันที่ตอบ 2017-08-02 19:17:59 IP : 171.5.7.81[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.